روز جهانی بدون خودرو -آغاز جنگ تحمیلی ( ه ش۱۳۵۹) ـ آغاز هفته دفاع مقدس

تاریخ برگزاری : ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ رویدادهای سال