روز جهانی حفاظت از لایه ازون

تاریخ برگزاری : ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ رویدادهای سال