روز بزرگداشت علامه مجلسی -روز جهانی مسجد

تاریخ برگزاری : ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ رویدادهای سال