کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (۱۳۳۲ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ رویدادهای سال