روز جهانی بدون پلاستیک-روز عفاف و حجاب

تاریخ برگزاری : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ رویدادهای سال