روز بزرگداشت حکیم عمرخیام

تاریخ برگزاری : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ رویدادهای سال