اعضای هیأت علمی دانشکده

 

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

گروه آموزشی

مرتبه

رزومه

علیرضا ابدالی مشهدی

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
الهام الهی فرد

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار دریافت
محمدرضا انصاری

[email protected]

علوم و مهندسی خاک استادیار  
عبدالمهدی بخشنده

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد  
بابک پاکدامن سردرود

[email protected]

گیاهپزشکی استادیار  
فضل‌اله پژواک [email protected] علوم و مهندسی باغبانی مربی  
پیام پورمحمدی

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
سیروس جعفری

[email protected]

علوم و مهندسی خاک دانشیار  
مختار حیدری

[email protected]

علوم و مهندسی باغبانی دانشیار  
آیدین خدایی جوقان

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
بیژن خلیلی مقدم

[email protected]

علوم و مهندسی خاک دانشیار  
محمدحسین دانشور

[email protected]

علوم و مهندسی باغبانی استاد  
خلیل دلفان حسن زاده

[email protected]

علوم و مهندسی باغبانی مربی  
علی رجب پور

[email protected]

گیاهپزشکی دانشیار  
مصطفی رحمتی جنید آباد

[email protected]

علوم و مهندسی باغبانی استادیار  
لیلا رمضانی

[email protected]

گیاهپزشکی دانشیار  
نفیسه رنگ زن

[email protected]

علوم و مهندسی خاک استادیار  
احمد زارع

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
محمد رضا زارع بوانی

[email protected]

علوم و مهندسی باغبانی استادیار  
نوشین زندی سوهانی

[email protected]

گیاهپزشکی دانشیار  
سیدعطاءاله سیادت

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد  
عبدالرضا سیاهپوش

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
علیرضا شافعی نیا

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
محمدرضا صالحی سلمی

[email protected]

علوم و مهندسی باغبانی دانشیار دریافت
هنگامه طاهری

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
خلیل عالمی سعید

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
محمد فرخاری

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
اسماعیل قاسمی گوجانی

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار دریافت
محمد حامد قدوم پاریزی پور

[email protected]

گیاه پزشکی استادیار  
محمدحسین قرینه

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
وحید کشاورزتوحید

[email protected]

گیاهپزشکی استادیار  
احمد کوچک زاده

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
امین لطفی جلال آبادی

Aminlotfi @asnrukh.ac.ir

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
محمدرضا مرادی تلاوت

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
علی مشتطی

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
سیدامیر موسوی

[email protected]

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
کاظم نگارش

[email protected]

علوم و مهندسی باغبانی استادیار  
فاطمه یاراحمدی

[email protected]

گیاهپزشکی دانشیار