اعضای هیأت علمی دانشکده

 

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

گروه آموزشی

مرتبه

رزومه

علیرضا ابدالی مشهدی

abdali2002@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
الهام الهی فرد

e.elahifard@asnrukh.ac.ir

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار دریافت
محمدرضا انصاری

ansari386@yahoo.com

علوم و مهندسی خاک استادیار  
عبدالمهدی بخشنده

abakhshandeh66@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد  
بابک پاکدامن سردرود

bpakdaman@yahoo.com

گیاهپزشکی استادیار  
فضل‌اله پژواک f.pezhvak@yahoo.com علوم و مهندسی باغبانی مربی  
پیام پورمحمدی

mohamadi.p@gmail.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
سیروس جعفری

siroosjafari@yahoo.com

علوم و مهندسی خاک دانشیار  
مختار حیدری

mkheidari@yahoo.com

علوم و مهندسی باغبانی دانشیار  
آیدین خدایی جوقان

aydin.khodaei@gmail.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
بیژن خلیلی مقدم

moghaddam623@yahoo.com

علوم و مهندسی خاک دانشیار  
محمدحسین دانشور

mhdaneshvar2004@yahoo.com

علوم و مهندسی باغبانی استاد  
خلیل دلفان حسن زاده

khalilidelfan@yahoo.com

علوم و مهندسی باغبانی مربی  
علی رجب پور

a_rajabpour2000@yahoo.com

گیاهپزشکی دانشیار  
مصطفی رحمتی جنید آباد

ms.rahmati@yahoo.com

علوم و مهندسی باغبانی استادیار  
لیلا رمضانی

danaus_lp@yahoo.com

گیاهپزشکی دانشیار  
نفیسه رنگ زن

nafas023@yahoo.com

علوم و مهندسی خاک استادیار  
احمد زارع

zareh.ahmad@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
محمد رضا زارع بوانی

mzarebavany@gmail.com

علوم و مهندسی باغبانی استادیار  
نوشین زندی سوهانی

nzandisohani@yahoo.com

گیاهپزشکی دانشیار  
سیدعطاءاله سیادت

seyedatasiadat@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد  
عبدالرضا سیاهپوش

a_siahpoush@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
علیرضا شافعی نیا

shafeinia@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
محمدرضا صالحی سلمی

m_salehisalimi@yahoo.com

علوم و مهندسی باغبانی دانشیار دریافت
هنگامه طاهری

Taheri@asnrukh.ac.ir

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
خلیل عالمی سعید

kh_alamisaeid@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
محمد فرخاری

afarkhari@gmail.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
اسماعیل قاسمی گوجانی

eghasemi@ut.ac.ir

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار دریافت
محمد حامد قدوم پاریزی پور

parizi.hamed@gmail.com

گیاه پزشکی استادیار  
محمدحسین قرینه

hossain_gharineh@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
وحید کشاورزتوحید

vahidkeshavarztohid@yahoo.com

گیاهپزشکی استادیار  
احمد کوچک زاده

koochek_a@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
امین لطفی جلال آبادی

Aminlotfi @asnrukh.ac.ir

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
محمدرضا مرادی تلاوت

moraditelavat@yahoo.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار  
علی مشتطی

alimoshatati@gmail.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
سیدامیر موسوی

amir.msa@gmail.com

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار  
کاظم نگارش

kazem.negaresh@gmail.com

علوم و مهندسی باغبانی استادیار  
فاطمه یاراحمدی

fa_yarahmadi@yahoo.com

گیاهپزشکی دانشیار